hjc888黄金城(中国)官方入口-Green App Store

黄金城官网入口提供多种药物原料专利的合同定制生产;
生产严格按照cGMP标准,符合美国药典(USP)和欧洲药典(EP)法规要求。
肿瘤类

醋酸亮丙瑞林           

醋酸曲普瑞林           

双羟萘酸曲普瑞林            

醋酸地加瑞克           

醋酸布舍瑞林           

醋酸戈舍瑞林           

醋酸德舍瑞林           

醋酸戈那瑞林        

阿巴瑞克  

醋酸奥曲肽              

醋酸生长抑素            

醋酸兰瑞肽              

醋酸替可克肽  
(仅供医药学专业人士阅读)